Add more content here...

En ny bopolitik för Sverige

Lösningar och strategier för framtidens socialt hållbara boende och byggande

Hur löser vi bostadskrisen?

Bostadssituationen har blivit alltmer prekär för stora grupper och kan inte beskrivas som något annat än en kris. Bofrågan har fått allt större utrymme i den offentliga debatten, men det saknas fortfarande konkreta förslag kring hur bostadsfrågan kan lösas. Tankesmedjan Global Utmaning vill medverka till att bryta det politiska dödläget genom att skapa en plattform för konstruktiva samtal om lösningar och strategier för en framtida social bostadspolitik.

Motverka segregation och bostadsbrist

Boendet är fundamentalt för individen som grunden för ett drägligt liv, men även för en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt. Avsaknaden av en sammanhållen bostadspolitik har bland annat lett till en utbredd bostadsbrist, ökad segregation och fördjupat klyftorna mellan stad och landsbygd. Bopolitiken måste återspegla att bostaden är en grundläggande rättighet, både enligt svensk grundlag men även internationella konventioner om mänskliga rättigheter. 

För att komma vidare i bostadsfrågan måste vi få till stånd samverkansformer mellan alla intressenter på bostadsmarknaden – offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. 

”Rätten till en egen bostad måste bli grundbulten i svensk bopolitik”

Läs vårt debattinlägg
https://www.youtube.com/watch?v=RBkjzNTJodw&t=310s
Digital lansering av och samtal kring plattformen En social bopolitik för Sverige (november 2020)

En plattform för konstruktiv dialog

Ingen part kan på egen hand åstadkomma den livsmiljö vi vill främja. Med utgångspunkt i Agenda 2030, kan vi i samverkan lösa komplexa samhällsproblem. Genom satsningen En ny bopolitik för Sverige tar Global Utmaning initiativet till att skapa en ny plattform för att säkerställa att framtidens byggande och boende bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Plattformen ska främja samverkan mellan alla berörda aktörer och göra det möjligt att lösa bostadsfrågan i hela landet.

 

Bakgrund

Initiativet vilar på en gedigen grund, genom förslagen som formulerades i idéskriften En ny plattform för att lösa bostadsfrågan och slutsatserna från den serie policydialoger som samlats i skriften En social bopolitik för Sverige, samt från rapporten Social obligationer – verktyg för en inkluderande omställning.

Global Utmaning samlar dessutom relevanta aktörer på bostadsmarknaden för att samla kunskap, erfarenhet och idéer kring hur samverkan kan praktiseras.

Med sikte på riksdagsvalet 2022 fortsätter Global Utmaning att föra dialog med politiken och bostadsmarknadens parter med målet att vidga bofrågan och bryta det politiska dödläget.