Add more content here...

Sweden Local2030 och svenska kommuner under FN:s högnivåforum

Agenda 2030

6 juli, 2021

Sweden Local2030 och svenska kommuner under FN:s högnivåforum

Under FN:s högnivåforum om hållbar utveckling granskas Sveriges genomförande av Agenda 2030. I samband med forumet presenterar också fyra svenska kommuner lokala granskningsrapporter. Sweden Local2030 Hub ingår i den svenska delegationen och samarrangerar det officiella sidoevenemanget den 8 juli för att uppmärksamma vikten av kommuners arbete med de globala målen.

Nyckelroll på nationell nivå

FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF) hålls virtuellt den 6 till 16 juli. Årets tema fokuserar på hållbar återhämtning från COVID-19-pandemin och på hur det internationella samarbetet kan stötta arbetet framåt utifrån Agenda 2030. På inbjudan av den svenska regeringen ingår Global Utmaning och Sweden Local2030 Hub i Sveriges officiella delegation, som leds av Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund.

Inför varje års HLPF förbereder ett antal av FN:s medlemsländer så kallade ”Voluntary National Reviews”, alltså granskningsrapporter som utvärderar ländernas arbete med de globala hållbarhetsmålen. I år presenterar Sverige sin andra granskning i form av en rapport och en film. Global Utmaning har medverkat i konsultationer kring rapporten, som också framhåller Sweden Local2030 Hub som ett framgångsrikt exempel på Sveriges FN-samverkan.

Svenska kommuner visar vägen 

I takt med att städer, kommuner och regioner får en alltmer framträdande roll i omställningen till en hållbar framtid, har intresset också ökat, såväl i Sverige som global, för att genomföra lokala granskningar, så kallade ”Voluntary Local Reviews”. New York var den första staden som 2018 gjorde en lokal granskning av sina framsteg och utmaningar i arbetet med de globala målen. Sedan dess har över 200 städer och kommuner genomfört liknande granskningar, däribland Göteborg år 2019.

I Sverige har fyra svenska kommuner, Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala förberett lokala granskningsrapporter som presenteras i anslutning till årets HLPF. Aktörerna är, tillsammans med organisationer som SIDA, UD, Sveriges Kommuner och Regioner och Sweden Local2030 Hubben, medarrangörer till Sveriges officiella sidoevenemang den 8 juli.

Om årets HLPF och Sveriges sidoevenemang:

Tema för årets upplaga av FN:s högnivåforum är ”Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development”.

Utifrån temat fokuserar forumet på nio mål som är särskilt relaterade till återhämtningen efter pandemin: Mål 1 om ingen fattigdom, Mål 2 om noll hunger, Mål 3 om god hälsa och välbefinnande, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskade ojämlikheter, Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen samt Mål 17 om globalt partnerskap. Forumet kommer också att diskutera målens integrerade, odelbara och sammankopplade karaktär.

Länk till FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF) – 6-15 juli:

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021

Länk till Sveriges sido-evenemang ”Reinventing Social Welfare: Examples to Combat Inequalities and Exclusion at the Local Level” – 8 juni:

Sweden Local2030 Hub med FN-mandat

På uppdrag av FN blev Global Utmaning samordnare till ett av världens åtta nätverk som stödjer arbetet med implementeringen av Agenda 2030.

Den svenska hubben, Sweden Local2030 Hub, samordnar kommuner, organisationer, forskning och företag som på olika sätt arbetar med genomförandet av de globala målen. I Sverige utgör hubben en mötesplats för samverkan (mål 17) med särskilt fokus på hur hållbara städer (mål 11) och jämställda samhällen (mål 5 och 10) kan accelerera det lokala genomförandet av Agenda 2030 såväl nationellt som globalt.