Add more content here...

Framtidens Norden

Nordic Civs arbete med handlingsplanen för Vår Vision 2030, perioden 2025–2030

Nordic Civ deltar aktivt vid framtagandet av nästkommande handlingsplan, 2025+, där nätverket bjuds in att ge förslag på vilka politiska prioriteringar det nordiska samarbetet bör ha under perioden 2025-2030. Nätverket arbetar långsiktigt för att säkerställa att civilsamhället har en stark röst i det nordiska samarbetet och att det strategiska arbetet på nordisk nivå ska utgå från invånarnas behov. Ett av nätverkets målsättningar är att vara en proaktiv och framåtsträvande aktör där medlemmarna bidrar med sin samlade expertis i utvecklingen av Nordiska Ministerrådets arbete.

Arbetet under 2023-2024 är uppdelat i tre faser; 1. Nordperspektiv; 2. Skriftligt inspel; 3. Offentliga konsultationer. Förhoppningen är att medlemsorganisationerna ska ha möjlighet att bidra efter sin förmåga genom de olika metoderna och verktyg som presenteras i de olika faserna. Därtill insamlas inspel från organisationernas medlemmar och nätverk som sedan ligger till underlag för nätverkets inspel.

 1. Nordpespektiv 
  I samarbete med Föreningen Norden genom verktyget Nordperspektiv samlas nätverkets syn på framtidens norden. Nordperspektiv använder berättande som form för att främja människors fantasi och stötta dem i att skriva fram sina visioner om framtiden. Deltagarna guidas att skapa egna berättelser kopplade till framtidsscenarierna, för att sedan skicka in sina bidrag via en digital plattform. Verktyget utforskar nya sätt för människor att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Norden. Att samla in människors tankar och visioner på ett strukturerat och skalbart sätt är viktigt för att fler ska kunna vara delaktiga i framskrivningen av ny politik i Norden. 

  Hur går det till?
  Två perspektivdialoger planeras under april 2023 där teman för framtidsscenarier har valts ut från de strategiska prioriteringarna för Vår Vision 2030. De utgår från vardagsnära frågor, till skillnad från de många områden i handlingsplanen som kräver spetskompetens och expertis inom ämnen som exempelvis teknik, forskning och offentlig förvaltning. Det handlar om våra hem, vår skolgång, vår fritid, våra kultur- och naturupplevelser, omsorg och arbete. 

  Nordperspektiv erbjuds även till att samla inspel om framtidens norden. Verktyget finns också tillgängligt för andra civilsamhällesnätverk och organisationer att ge inspel i Nordperspektiv. 

 2. Skriftligt inspel till samarbetsprogrammen
  All data som inkommit i Nordperspektiv sammanställs för att sedan utgöra underlag i nätverkets vidare diskussioner. Nätverket möts i nationella grupper och arbetsgrupperna under maj och juni för att formulera förslag på vilka politiska prioriteringar det nordiska samarbetet bör ha under de tre strategiska prioriteringarna, perioden 2025–2030. Resultatet från workshoparna sammanställs i ett skriftligt inspel och överlämnas i början av hösten till Nordiska Ministerrådet.

  Det skriftliga inspelet utgör därefter grunden för nätverkets vidare samtalet med Nordiska Ministerrådet, Nordiska rådet och Expertgruppen för Hållbar Utveckling.

  Hur går det till?
  Nätverket träffas i nationella grupper för en första workshop utifrån materialet. Därefter träffas respektive arbetsgrupp via ett workshop tillfälle innan sommaren för att formulera och bearbeta utkast på målsättningar till det skriftliga inspelet. Vid nätverksträffen i juni diskuteras målsättningarna i helgrupp. Till nätverksträffen i augusti ska det skriftliga inspelet vara färdigställt. 

 3. Offentlig konsultation
  När Ministerråden har formulerat samarbetsprogrammen får Nätverket en ny möjlighet att ge inspel genom att kommentera på utkasten genom de offentliga konsultationerna. Mer information om detta kommer.