Add more content here...

Global Utmaning partner på FN-konferens i Helsingborg

Global konferens om städers hållbarhetsarbete

Nästa vecka arrangerar Global Utmaning tillsammans med FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) en global konferens för att uppmärksamma städers arbete med Agenda 2030. Under två dagar, 31 maj till 1 juni, kommer experter inom hållbarhetsfrågor och framstående talare diskutera metoder för hur städer kan förbättra och accelerera det lokala arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Ambitionen är skapa en plattform för visionära idéer och utbyte mellan städer – för att tillsammans bidra med att implementera hållbarhetsmålen på en lokal nivå.

Lansering av rapport

Global Utmaning kommer under konferensen även delta för att presentera projekt inom verksamheten som bidrar med att accelerera arbetet med Agenda 2030 på lokal nivå. Ett av dessa projekt är The Sustainability Lab. Inom ramen för projektet har Global Utmaning under våren genomfört intervjuer med städer och kommuner i Östersjöregionen och länder i det Östliga partnerskapet som har genomfört Voluntary Local Reviews (VLRs) – en frivillig granskning av arbetet med de globala målen i en specifik lokal kontext. Syftet med kartläggningen har varit att identifiera vilka utmaningar och möjligheter lokala aktörer identifierar med att genomföra en VLR. Intervjuerna, tillsammans med enkäter, ligger till grund för rapporten Voluntary Local Review – a bridge between Global Goals and Local Reality. Rapporten kommer presenteras av rapportförfattaren Tove Andréasson Derner den 1a juni, under ett samtal om nationella och lokala myndigheters erfarenheter av att främja vertikal samordning och tvärsektoriellt samarbete i arbetet med Agenda 2030.

Global Utmaning på konferensen

Även Joel Ahlgren, programchef för programområdet Hållbara städer, kommer medverka i ett panelsamtal om civilsamhällets roll i den lokala implementeringen av Agenda 2030, där bland annat det nordiska civilsamhällesnätverket, Nordic civ, kommer diskuteras. Tove Levonen, projektledare för programområdet Hållbara städer, kommer också att delta i ett samtal om hur kvinnor och ungdomar kan engageras för att skapa mer inkluderande städer och där lyfta Her City Toolbox – en verktygslåda för inkluderande stadsplanering.

Låter det spännande?

Är du intresserad av lyssna på när Tove presenterar Global Utmanings nya rapport; Joel diskuterar civilsamhällets roll i att lyckas uppnå hållbarhetsmålen; eller Tove förklarar hur tjejers och unga kvinnors deltagande i samhällsplanering kan bidra till mer hållbara och inkluderande städer? Registrera dig för att delta här.