Add more content here...

Global Utmanings remissvar till utredningen SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Global Utmanings remissvar till utredningen SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Utredningen Sänk tröskeln till en god bostad SOU 2022:14 överlämnades till regeringen i mars 2022. Det övergripande syftet med utredningen har varit att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som motsvarar deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras.

Utredningen är med säkerhet vår tids stora bostadssociala utredning. Global Utmaning har skrivit ett remissvar på betänkandet med inspel från ett urval av tankesmedjans seniora rådgivare, samarbetspartners och andra aktörer i tankesmedjans nätverk. Här nedan sammanfattar vi vårt svar. Du finner svaret i sin helhet här.

Utredningens slutsatser ligger i linje med Global Utmanings tidigare bopolitiska arbete, bland annat i rapporterna En social bopolitik för Sverige (2020), En ny plattform för att lösa bostadsfrågan (2019) samt Sociala obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

Global Utmanings synpunkter

Global Utmaning ser att utredningen belyser många centrala perspektiv inom bostadsområdet. Att utredningens övergripande slutsats handlar om att kraven för att erhålla en bostad behöver sänkas ser vi som mycket positivt. Bostadssituationen har blivit alltmer prekär för stora grupper och kan inte beskrivas som något annat än en kris.

Global Utmaning ser dock att flera frågor bör beaktas.  Vi ser ett behov av att förtydliga innebörden av bostaden som en mänsklig rättighet som tas upp både i svensk grundlag och i internationella konventioner. 

Det främsta området för att bidra till alla hållbarhetsmål, inklusive klimatomställningen, är att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre. Utredningen efterlyser en optimering av det befintliga beståndet, ska detta vara möjligt måste bostadsförsörjningsplaneringen i mycket högre grad än idag beakta de möjligheter som ligger i beståndet. Fastighetsägare – enskilda, kooperativa, idéburna, aktiebolag och kommunala – måste ha starkare incitament att delta i processerna kring bostadsförsörjningsplaneringen – se nedan 1. Då måste förutsättningar för upprustning och ombyggnad av beståndet beaktas mycket mer än vad utredningen behandlar – se nedan 2. Och då måste också Allmännyttans roll som långsiktig samhällsaktör vara tydligare och mer aktiv än för närvarande – se nedan 3.

1. Förslag till bostadsförsörjningslag

Utredningen föreslår en ny bostadsförsörjningslag och Global Utmaning instämmer i behovet av detta. Vi instämmer i att ett förtydligande av statens ansvar är viktigt och tillstyrker att förslaget betonar att de kommersiella och idéburna bostadsaktörer ska ha goda förutsättningar att bidra. Global Utmaning anser emellertid att kommunens roll bör förtydligas ytterligare oberoende om kommunen äger ett allmännyttigt bostadsaktiebolag eller inte. Skälen för det är att bostadsförsörjningen måste omfatta både nybyggnation och det befintliga beståndet, vilket innebär att kommunerna måste ta ansvar för att fastighetsförvaltare, boende och verksamma aktivt involveras i alla delar av bostadsförsörjningsarbetet. 

Global Utmaning har i idéskrifterna En ny plattform för att lösa bostadsfrågan (2019) och En social bopolitik för Sverige (2020) utvecklat förslag till en process som innebär att kommunen i samverkan med berörda aktörer tar fram ett handlingsprogram gällande ett bostadsområde eller stadsdel där ett visst nytillskott kan tjäna som katalysator för en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

2. Nyproduktion och det befintliga beståndet

Global Utmaning anser att utredningen bör betona underhåll och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet ännu tydligare. För att bostadspolitiken ska vara hållbar behöver normen vara att ta hand om det redan byggda samt nyttja beståndets kapacitet till större grad; men utredningen saknar konkreta förslag på hur det befintliga bostadsbeståndet ska tas om hand, och introducerar endast ökade förutsättningar för nyproduktion som är resurskrävande, ger betydande utsläpp av CO2 och är otillgänglig för resurssvaga hushåll. Utredningen saknar samtidigt ett perspektiv på det utbredda materialsvinnet i byggbranschen. Staten har här ett ansvar att bryta detta oacceptabla förhållande samt skärpa kraven på att byggbranschen förbättrar sin resursanvändning. Större ansvarstagande bör samtidigt ställas på de som bygger, att välja mer hållbara och energisparande materialval.  Angående renoveringar så ser Global Utmaning ett stort behov av att lyfta fram nya finansieringsmöjligheter, som t.ex sociala obligationer, något som saknas i utredningen. 

Hållbara renoveringar och minskat svinn i byggbranschen är således centrala frågor ur en social aspekt, då det gör det möjligt att påverka hyressättning och utbudet av ekonomiskt överkomliga lägenheter. De fastighetsägare som har ett långsiktigt perspektiv och en vilja att bygga hållbart behöver därför få tydligare incitament och konkurrensfördelar. Global Utmaning instämmer med utredningen att en vidgning av accepterad inkomst skulle bidra till att minska den strukturella hemlösheten, vi vill även se en allmänt ökad flexibilitet när det kommer till ekonomiska krav på bostadssökande till hyresrätter. För samhällsgrupper som saknar ekonomiska medel kan det finnas behov av att utöka användandet av hyresgarantier som kan gå in och stötta dessa. 

3. Allmännyttans roll och Allbolagens praxis

Global Utmaning betonar Allmännyttans centrala roll och ansvar på bostadsmarknaden. Utredningen visar på de restriktioner som följer av tillämpningen av Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) medfört för Allmännyttans funktionssätt. Det innebär att många allmännyttiga bolag inte medverkat i åtgärder som kunnat bidra till lokala lösningar av bostadsbristen då åtgärderna har bedömts ligga utanför ett “marknadsmässigt” förhållningssätt.

Nybyggnad sker främst i det bäst tillgängliga och attraktiva delarna av storstadsområdena. Där lönsamheten är störst för de som bygger. När Allmännyttiga bolag avstår från att bygga utanför dessa områden och orter ställer vi oss frågan vem som kan förväntas bygga då. Möjligheten att bygga för andra upplåtelseformer än hyresbostäder har ej heller utnyttjas – exempelvis kooperativ hyresrätt, byggemenskaper, kollektiv- och delade boenden – eller omvandlingar av hyresrätter till ägt boende, exempelvis via andelsägarboende. Det behövs därför starkare incitament för att säkerställa att det byggs varierat på alla platser i landet. Dagens högre avkastningskrav som byggherrar ställer vid byggnation i mindre attraktiva områden kan jämnas ut och med hjälp av lånegarantier som eliminerar risken och därmed sänker avkastningskraven. 

Arbetet framåt: kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att hålla liv i förslagen

Utredningen föreslår att en parlamentarisk kommitté ska inrättas, vars uppdrag är att ta vidare arbetet med utredningen. Global Utmaning anser att detta är en god idé. Konsekvenserna av bristen på parlamentariska kommittéer är idag tydligt bland kommunpolitiker, då det finns en avsaknad av kunskap om bostadspolitikens bakgrund, syften och erfarenheter av olika tillämpningar. Detta har lett till låsningar som förhindrat ett helhetsgrepp på bostadsfrågan. En samlad bostadspolitik är nödvändig såväl för att fullfölja klimatomställning som för att möta de avgörande frågorna kring segregationsprocesser, likvärdig välfärd (vård, skola, omsorg) i olika bostadsområden samt tillgång till lämpliga bostäder även för resurssvaga grupper.

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger