Add more content here...

Nordic Civ söker nya medlemmar

Det Nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ söker nu fler medlemmar. Var med och forma framtidens hållbara Norden tillsammans med oss!

Nordic Civ – det nordiska civilsamhällesnätverket

Nätverket samlar 40 representanter från civilsamhällesorganisationer i de nordiska länderna och självstyrande områdena med ambitionen att bidra till ett hållbart och integrerat Norden. Nordic Civ utgör en fristående plattform för samverkan mellan Nordic Civs medlemmar, och nyckelaktörer i det nordiska samarbetet så som Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet. Nätverket är tvärsektoriellt sammansatt utifrån olika parametrar, såsom tematiskt fokus och geografisk representation. Medlemmarna samlas i nätverket för att de ser nyttan av det nordiska samarbetet och vikten av ett starkt civilsamhälle i Norden.

Arbetet genomförs genom dialog med nyckelaktörer i det nordiska samarbetet där nätverket arbetar för att stärka den demokratiska processen i regionen, säkerställa att civilsamhället inkluderas i regionens utvecklingsarbete och bidra till ett ökat förtroende och förståelse bland allmänheten för det nordiska samarbetet och “Vår Vision 2030”.

Konkret innebär detta att nätverket stöttar och vägleder det nordiska arbetet genom samarbete med Nordiska Ministerrådet och andra nordiska instanser. Vi vill bidra till att arbete med Vår vision 2030 blir mer öppet, transparent och relevant gentemot de nordiska invånarna. Nordic Civ arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och slår vakt om den sociala såväl som miljö- och klimatmässiga dimensionen av hållbarhetsbegreppet.

Nätverket är också en plattform för samarbete mellan nordiska civilsamhällesorganisationer och sätter stort värde vid utbytet mellan medlemmar och träffas regelbundet både digitalt och fysiskt. Medlemsorganisationerna har möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och goda exempel och utveckla gemensamma projekt och engagemang. Tillsammans har vi kapaciteten att ta oss an gemensamma utmaningar, utbyta kunskaper och goda exempel. 

Ett år av Nordic Civ 

Nätverket etablerats på initiativ av Nordiska Ministerrådet för att stödja genomförandet av visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Nätverket etablerades hösten 2021 och koordineras fram till 2024 av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. De nordiska samarbetsministrarna har avsatt en budget för koordinering av nätverket och fysiska möten. 

Nordic Civ har under 2022 arbetat med Nordiska Ministerrådets halvtidsutvärdering av handlingsplanen för Vår vision 2030, perioden 2021-2024. Nätverket har dels gett kommentarer och inspel på arbetet som har gjorts men även, samlat sig bakom uttalanden som behandlar civilsamhällets roll och inkludering i Nordiska Ministerrådets arbete utifrån visionens tre prioriteringar, ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Nätverket kommer under kommande år delta aktivt vid framtagandet av nästkommande handlingsplan 2025+. 

Medlemskap i Nordic Civ 

Med denna utlysning vill komplettera nätverket och bland medlemmarnas ämnesmässiga kompetens och geografiska representation i Norden. Alla civilsamhällesorganisationer som verkar i de nordiska länderna eller självstyrande områdena är välkomna att söka. Se listan på befintliga medlemmar här.

Medlemmarna i Nordic Civ bidrar med sin expertkunskap i arbetet med Vår Vision 2030 och i nätverkets övrigt arbete. Nätverket samlas både i helgrupp och i arbetsgrupper i linje med visionens prioriteringar. Medlemmar skapar tillsammans innehållet och styr vad nätverket skall uppmärksamma och hur. Varje medlem bistår efter förmåga och möjlighet till nätverkets utveckling och förväntas att ta initiativ till, och ansvar för, aktiviteter som kan genomföras inom nätverket.

Medlemskap i Nordic Civ är ett ideellt engagemang utan avlöning, men där resor och andra evenemang bekostas av Nordiska Ministerrådet via koordinator. Som medlem i det nordiska civilsamhällsnätverket åtar sig varje organisation att avsätta cirka 6–8 arbetstimmar per månad för arbete i nätverket. I vissa perioder kan arbetsbördan vara större, i andra mindre. Varje organisation i nätverket utser en representant som medverkar vid nätverkets möten och aktiviteter.

Vi söker civilsamhällesorganisationer som är intresserade av att vara med och stärka civilsamhällets inflytande i det nordiska samarbetet. 

Ansök senast 1 mars

Fyll formuläret nedan för att ansöka om medlemskap i Nordic Civ. I det digitala formuläret anger du information om civilsamhällesorganisationen, information om vald representant för civilsamhällesorganisationen i nätverket och en motivering till deltagande i det Nordic Civ. Du kan fylla i det på skandinaviska eller engelska och det tar ca 30 minuter. Sista ansökningsdag 1 mars och besked om ansökan sker under mars.

Vid frågor, kontakta koordinator Tove Levonen, tove.levonen@globalutmaning.se