Add more content here...

Nordic Civs uttalanden om halvtidsutvärderingen av handlingsplanen för Vår Vision 2030

Nordic Civ har lämnat inspel till Nordiska Ministerrådets halvtidsutvärdering av handlingsplanen för Vår Vision 2030, perioden 2021-2024. Halvtidsutvärderingen presenterades av den Norska samarbetsministern under Nordiska rådets session i Helsingfors, 31 oktober – 3 november 2022.
Nätverkets kommentarer och inspel har bidragit till att utvärderingen tydligare tar fasta på lärdomar från arbetet med varje mål och tydliggjort att civilsamhället bör involveras från början i framtagandet av den nya handlingsplanen för Vår vision 2030. Nätverket har även samlat sig bakom fyra uttalanden som behandlar även civilsamhällets roll och inkludering i Nordiska ministerrådets arbete utifrån Visionens tre prioriteringar, ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Nordic Civs utalanden:

 1. Civilsamhällets roll i genomförandet av Vår vision 2030
 2. För ett grönt Norden
 3. För ett konkurrenskraftigt Norden
 4. För ett socialt hållbart Norden

1. Civilsamhällets roll i genomförandet av Vår vision 2030

Ett aktivt, transparent och resurssäkrat samarbete med nordiskt civilsamhälle är en förutsättning för Nordiska ministerrådets genomförande av Vår vision 2030. Civilsamhället är språkrör för Nordens befolkning och samlar erfarenheter som måste prioriteras i genomförandet av visionen om Norden ska lyckas bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030.

Vi, organisationer i Nordic Civ, vill bjuda in till att vidareutveckla nya samarbetsformer där vi lär av varandra och krokar arm för att tillsammans skapa ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Prioriteringar för arbetet framåt:

 • Ekonomiska resurser bör avsättas så att nordiskt civilsamhälle kan bidra i visionsarbetet oberoende av ekonomiska förutsättningar
  Civilsamhällesorganisationer saknar ofta den ekonomiska trygg- och friheten som behövs för att oavlönat medverka i aktiviteter och utvecklingsprocesser som bidrar till visionens genomförande. I det fortsatta arbetet med handlingsplanen måste civilsamhällesorganisationer ges ekonomiska medel för att bidra i arbetet. Särskilda resurser för att hitta synergier mellan målen utöver enskilda projekt bör göras tillgängliga. Detta skulle stärka civilsamhällets ställning i det nordiska arbetet samt stärka fler organisationers förmåga att arbeta i tvärsnitten mellan utmaningar och ta en aktiv roll i genomförande av visionen.
 • Översyn av metoder för att säkerställa fortsatt värdefull inkludering av civilsamhället
  Det finns anledning att ifrågasätta hur inkludering av civilsamhället i ministerrådets arbete ser ut i praktiken då processer likt halvtidsutvärderingen och andra inspel inte anpassas till civilsamhällets förutsättningar. Civilsamhällesorganisationer, särskilt de mindre, drivs ofta av frivilliga och ideella krafter med få eller inga anställda. Det är därför mycket svårt att få inspel som är förankrade i respektive organisation under exempelvis sommarledigheten. I det fortsatta arbetet med handlingsplanen måste civilsamhällesorganisationer ges mer tid och bättre möjligheter att bidra tidigt i konsultationer och utvecklingsprocesser så att inspel och kommentarer kan hanteras av Nordiska ministerrådet och således påverka slutprodukten.
 • Bredare förankring av visionsarbetet i nordiska länder kommer öka tilliten
  Kommunikationen kring Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030 måste bli tydligare och synliggöras ytterligare framöver för att nå önskad effekt med en stark medborgerlig förankring och förståelse. Att tydligare definiera visionens mål, målgrupper, effekter och koppling till Agenda 2030 kan synliggöra genomförandet och samhällsnyttan till allmänheten. Som språkrör för Nordens befolkning, och särskild röst för utsatta grupper, är civilsamhället en viktig resurs för att förankra visionen på gräsrotsnivå i de nordiska samhällena. I det fortsatta arbetet med handlingsplanenmåste programmets effekter och samhällsnytta tydliggöras ytterligare och förankras på bredare front, hos såväl civilsamhället som i nordisk och nationell politik. Civilsamhällets meningsfulla inkludering i framtagandet av nästkommande handlingsplan är avgörande för att lyckas i detta avseende.

Rekommendationer:

 • Nordic Civs medlemmar och/eller andra representanter från civilsamhället medverkar från början i framtagandet av nästa handlingsprogram för 2025 och framåt.
 • Nordic Civs medlemmar och/eller andra representanter från civilsamhället medverkar i det tvärsektoriella arbetet inom Nordiska ministerrådet samt inbjuds att samarbeta med samtliga ministerråd.
 • Strategiskt samarbete mellan Nordiska ministerrådet och andra aktörer, inklusive civilsamhället och näringslivet, kring teman som kan skapa konkret mervärde till det nordiska samarbetet och stärka Norden.
 • Ökat inflytande och resurser till nordiskt civilsamhälle för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för alla grupper i de nordiska länderna.
 • Tydligare framhäva kopplingen mellan målen i Vår vision 2030 och Agenda 2030.

2. Nordic Civs uttalande för ett grönt Norden

Norden har en unik natur som både utgör en viktig resurs och är i behov av skydd. Våra vattenområden har stor betydelse ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Den nordiska naturen har ett egenvärde som måste värnas. Idag står de nordiska länderna för världens högsta materialförbrukning och avfallsvolymer. Men regionen har alla förutsättningar för att säkra naturen för kommande generationer. Med stark teknisk kapacitet, starka välfärdssystem och hög utbildningsnivå är vi särskilt väl rustade för den brådskande omställningen till mer hållbara samhällen där vi hushållar med våra resurser och värnar vår biologiska mångfald. Nordic Civ ser att Nordens väl etablerade civilsamhälle är en styrka och en viktig partner i detta arbete, för att främja nordiskt samarbete och göra Norden till en motståndskraftig region.

Prioriteringar för arbetet framåt:

 • Civilsamhällets roll i att accelerera den gröna omställningen genom förankring och kunskapsspridning
  Arbetet för en grön omställning kräver samarbete och brett engagemang. Den kunskap och expertis som civilsamhället samlar i sitt uppdrag bör brukas mer aktivt än idag för att utforma policy och incitament. Civilsamhället har även ett viktigt uppdrag att förverkliga och sprida strategier på olika nivåer och nå sårbara grupper.
 • En inkluderande omställning med tydlig ansvarsfördelning
  Ansvaret för klimatomställningen är delat. Individen har ett ansvar för beslut och konsumtion som påverkar samhället och klimatet. Samtidigt avgörs en stor del av omställningen av förmågan att strukturera om stora system som individen har små möjligheter att påverka. Ansvaret att driva dessa systemförändringar vilar på politiker och myndigheter. Vidare kräver ett grönt och förnybart Norden en tydlig och inkluderande handlingsplan för omställningen från fossila bränslen till ett grönt och förnybart Norden, detta för att säkerställa både våra goda samhällen och naturvärdena i regionen.
 • Norden bör gå i bräschen för det globala arbetet för en rättvis klimatomställning
  Det nordiska samarbetet bör präglas av starka visioner och lösningar som värnar både natur och människors livsvillkor i en rättvis omställning. Detta bör även återspeglas i den nordiska relationen till resten av världssamfundet. Norden har förutsättningarna att sätta en internationell standard för en rättvis klimatomställning och bör gå i bräschen.

Rekommendationer:

 • Etablera en nordisk strategi- och samarbetsorganisation för skyddandet av naturområden och ett tydligare fokus på vattenområden, med mandat att värna biologisk mångfald, samhälle och kultur kopplat till dessa.
 • Ta fram en handlingsplan för Nordens omställning från fossila bränslen till gröna och förnybara alternativ.
 • Stärka incitament och vidareutveckla värdekedjor som främjar verklig cirkularitet i slutna kretsar, som minimerar avfall och säkerställer bästa möjliga resursutnyttjande och välmående.
 • Stärka arbetet att värna och främja ursprungsfolkens kunskap och relation till naturen.

3. Nordic Civs uttalande för ett konkurrenskraftigt Norden

Nordic Civs utgångspunkt är att civilsamhällets aktörer är nyckelspelare för ett konkurrenskraftigt Norden och en väl integrerad, hållbar region. Ett starkt konkurrenskraftigt Norden uppnås genom samarbete inom utbildning, forskning, innovation och entreprenörskap. En god tillväxt är nyckeln i detta. Det behöver finnas starka politiska signaler som ställer sig bakom Vår vision 2030. Det krävs även satsningar och resurser i arbetet framåt från de nordiska regeringarna.

Prioriteringar i arbetet framåt:

 • Digital utveckling är en nyckelkomponent för att främja livslångt lärande och ett integrerat Norden
  Satsningar på utbildning inom digitalisering och grön omställning är nödvändiga. Det ska vara enkelt att ställa om i arbetslivet särskilt för den enskilda framför allt för att främja ett livslångt lärande. Norden ska fortsatt vara ledande i den digitala utvecklingen och framåt behöver även våra digitala system vara gränsöverskridande och väl integrerade med varandra.
 • Investeringar och ökad rörlighet i regionen gynnar Nordens ställning i omvärlden
  Norden ska bibehålla och utveckla sin starka position och fortsätta att locka nya företag och investeringar till regionen. En nyckelfaktor för detta är att Norden blir ledande inom utveckling och hållbarhet. Tillgång till arbetskraft och medborgarnas rörlighet inom Norden behöver förstärkas. Det är viktigt att det nordiska samarbetet löser frågan om gränshinder och att det finns en gemensam sammanhållen krisberedskap. Framtidens kompetensförsörjning måste säkras genom satsningar och resurser till utbildning och en stark matchning och kartläggning av kompetens och framtida behov inte minst vad gäller arbeten relaterade till den gröna omställningen.
 • Harmoniserade socialförsäkringssystem och ökad rörlighet för yrkesutbildade bidrar till en integrerad region
  För att Norden ska vara den mest integrerade regionen 2030 krävs det inte bara en arbetsmarknadsrörlighet, utan även en harmonisering av diverse socialförsäkringssystem. Det krävs gemensamma grunder vad gäller yrkeskvalifikationer så att den som väljer att yrkesutbilda sig eller studera vidare för legitimationsgrundande yrken har en möjlighet att röra sig fritt och arbeta i hela Norden. Här måste Nordens regeringar lösa gränshinder och aktivt kommunicera med arbetsmarknadsparter och utbildningsinstanser kring hur vi arbetar vidare med frågan.
 • Höga ambitioner för arbetsmarknaden
  Ambitionsnivån för Vår vision 2030 bör höjas genom att inkludera ett mål om ett jämställt samhälle med lika lön för samtliga nordiska invånare oavsett kön samt nolltolerans mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det bör även finnas en samarbetsmodell för att motverka utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Norden.
 • Den gröna omställningen måste accelerera i Norden
  För att Norden ska vara den mest hållbara regionen i världen behöver arbetet med den gröna omställningen trappas upp. Det är viktigt att vi ser en dialog mellan arbetsmarknadens parter och regeringar inom ramen för det nordiska samarbetet. På ett bredare plan ser vi att Nordiska ministerrådet behöver agera samlingsplats och skapa och möjliggöra forum där relevanta aktörer i Norden tillsammans kan diskutera och ta sig an utmaningarna i sådana frågor som grön omställning.

Rekommendationer:

 • Nordiska ministerrådet främjar en samarbetsorienterad arbetsmarknad i Norden genom att ta fram en nordisk modell för yrkeskvalifikationer som möjliggör arbets- och rörelsefrihet i regionen samt undersöker möjligheten för en samarbetsmodell för att motverka utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Norden.
 • Rikta fler resurser mot att öka kunskapen kring hur digital utveckling kan fungera som en katalysator i den gröna omställningen bland flera samhällsgrupper samt stärka samarbetet med civilsamhället i detta avseende.
 • Fler samlingsplatser inom ramen för det nordiska samarbetet med syfte att stärka dialogen mellan parterna kring komplexa frågor.
 • Nordiska ministerrådet behöver ha en aktiv plan för att säkerställa dialog och arbete med organisationerna inom Nordic Civ efter 2024.
 • Att inkludera ett mål om ett jämställt samhälle med lika lön för samtliga nordiska invånare oavsett kön samt ett mål för nolltolerans mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

4. Nordic Civs uttalande för ett socialt hållbart Norden

Norden är unikt i världen med sina  starka värderingar om och traditioner av demokrati, delaktighet och involvering av invånare i beslutsfattande. Värderingar som i över hundra år inte bara skapat samhörighet och tillit mellan människor, utan också ett starkt socialt kapital som både byggt starka välfärdssamhällen och vår unika nordiska samhällsmodell.

”Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region” lyder den övergripande målbilden för ett socialt hållbart Norden 2030. Ett demokratiskt, öppet och jämställt Norden där tillit och sammanhållning mellan människor är stark, välfärden finns tillgänglig för alla och där ingen lämnas utanför i den gröna omställningen.

Prioriteringar för arbetet framåt:

 • Nordens invånare ska ha möjligheter att delta i demokratiska processer och få sina röster hörda
  Ett socialt hållbart Norden är inte bara en målsättning i sig. Ett starkt socialt kapital, engagerade och delaktiga individer och ett levande civilsamhälle är avgörande för att uppnå visionen om världens mest hållbara, konkurrenskraftiga och integrerade region till 2030. För att visioner ska leda till verklig förändring behöver människor känna delaktighet och involveras på riktigt i samhällsutvecklingen.
 • En fortsatt prioritering av ekonomiska insatser för ett socialt hållbart Norden är väsentligt
  Ett samhälles största och viktigaste resurs är engagerade och delaktiga invånare. Det är människors engagemang och agerande som möjliggör att en samhällsomställning förverkligas. Fortsatta ekonomiska medel till sociala satsningar bör prioriteras för att säkerställa att den gröna omställningen inte sker på bekostnad av socialt och/eller ekonomiskt utsatta grupper, ett aktivt jämställdhetsarbete eller motverkandet av segregation i de nordiska samhällena, vilket är direkt avgörande för att lyckas genomföra visionen.
 • Erfarenhetsutbyte mellan invånare i Norden ökar förståelsen mellan länderna och stärker tilliten till det demokratiska systemet
  Ambitionen att säkerställa den nordiska nyttan av de insatser som görs i regionen är beroende av en stark tillit bland invånarna. Ett socialt hållbart Norden förutsätter att medborgarna ges möjlighet att organisera sig i demokratiska former, att ett livslångt lärande möjliggörs genom folkbildning, samt att människor i alla åldrar ges förutsättningar att utbyta erfarenheter och lära känna varandras språk, kultur och samhällen över de nordiska gränserna.

Rekommendationer:

 • Den nordiska samarbetsbudgeten prioriterar fortsatt ett socialt hållbart Norden.
 • Mer tillit behöver byggas både mellan människor och mellan civilsamhälle och stat. Om vi ska klara den gröna omställningen tillsammans i Norden måste människor bjudas in och involveras på riktigt i samhällsutvecklingen. Nya strukturer behöver utformas för att förverkliga det.
 • Nordiskt samarbete är inte begränsat till samarbete mellan departement och myndigheter. Civilsamhället, akademin, näringsliv, medborgare och offentlig sektor behöver samverka för att klara samhällsomställningen.