Add more content here...

FAIRTRANS - en rättvis klimatomställning

Sverige ställer om

Fokus på de sociala aspekterna av klimatomställningen

Våren 2021 har Formas och Mistra (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) beviljat ett forskningsanslag av 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet FAIRTRANS. Finansieringen förmår projektgruppen att bland annat ta fram en metod för att skapa en förflyttning i arbetet med klimatomställningen, från de vetenskapliga aspekterna till de sociala.

Projektet kommer att pågå i fyra år och samlar ett konsortium av organisationer, med Stockholms universitetet (SU) som huvudansökare. Tillsammans med SU står organisationer som Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, AI Sweden, Fossilfritt Sverige, Företagarna, Hyresgästföreningen, Kooperativa Förbundet, LO, Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, nätverket Swedish Investors for Sustainable Development, TCO och den oberoende tankesmedjan Global Utmaning bakom projektet. 

Sverige ställer om — i samskapande med civilsamhället

I tätt samarbete kommer aktörerna att bedriva olika delar av projektet och säkerställa leveranserna i sina respektive arbetspaket. Ett av dem bygger på ett samarbete med studieförbund, fackföreningar, bostads-, konsument- och miljöorganisationer. Redan idag har Global Utmaning etablerade samarbeten med fokus på Sveriges klimatomställning med många av organisationerna.

I projektet leder Uppsala universitetet och Global Utmaning ett arbete med att mobilisera flera folkrörelser – med målet att skapa förståelse för konsekvenserna som kommer att uppstå när Sverige omvandlas till ett postfossilt samhälle.

Forskare och civilsamhälle kommer att samproducera och publicera populärvetenskapliga kunskapsunderlag.

 

En rättvis omställning

FAIRTRANS utgår från principen att en hållbar framtid också måste vara rättvis och inkluderande, det som internationellt brukar kallas för ”just transition”. Det räcker det inte att vårt samhälle endast håller sig inom koldioxidbudgeten som är förenlig med Parisavtalet. 

Programmet utgår från befintlig forskning, som visar hur civilsamhället ofta kompletterar de sociala brister som kan uppstå vid stora policy- och systemförändringar.

Metod och arbetssätt

I det här arbetspaketet kommer FAIRTRANS att:

  • Kartlägga hinder, drivkrafter och utforska både nya och konkreta alternativ för klimatstyrning och -politik. 
  • Bidra med policyförslag som baseras både på vetenskap och social rättvisa.
  • Engagera civilsamhället för att tillsammans skapa visioner och strategier för en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle.

Metoden inkluderar ett framtagande av rapporter och policyförslag, en närvaro i den politiska diskussionen i form av debattartiklar samt intressentdialog med bland annat utbildningar, workshops, rundabordssamtal och seminarier. Bland de planerade leveranserna finns även ett manifest för ett nytt socialt kontrakt i ett postfossilt samhälle – både på nationell och internationell nivå. 

En stark samhällsinfrastruktur kan ge Sverige en ledande roll 

I Sverige är föreningslivet starkt – med sina demokratiska strukturer och sin breda geografiska spridning. Både i storstäder och på landsbygden har studieförbund, fackföreningar, bostads-, konsument- och miljöorganisationer över tre miljoner medlemmar idag. Det ger Sverige bra förutsättningar att artikulera klimatpolitiken i alla delar av samhället.

En sådan social infrastruktur möjliggör att vi kan nå brett i samhället och på så sätt skapa sammanhållning. De flesta delar av klimatomställningen följer enskilda handlingsplaner på industrinivå och med ett sådant helhetsgrepp, där vi inkluderar vanliga arbetsgivare, löntagare och hyresgäster, kan vi möjliggöra en effektiv, rättvis och inkluderande omställning – till ett fossilfritt samhälle senast år 2045.

Finansiärer