Add more content here...

Fyra programområden

Så arbetar Global Utmaning med de Globala målen

Genom våra rådgivare bidrar vi på Global Utmaning med oberoende analys- och policyarbete för att lösa vår tids ödesfrågor. Vårt arbete utgår från fyra sammanlänkade programområden där perspektiv på omställningen hanteras tvärsektoriellt. 

Vår verksamhet bygger på samarbete och dialog både i Sverige och internationellt.

Hållbara städer

“Städerna är där kampen för hållbar utveckling kommer vinnas – eller förloras ifall vi misslyckas”, sa Jan Eliasson, som var vice generalsekreterare för FN när Agenda 2030 antogs. Eftersom 70 procent av världens energianvändning och BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av agendorna att stå och falla med stadsutvecklingen.

Det är i första hand i städerna som fattigdomen kan bekämpas och klimatet räddas. Det elfte hållbarhetsmålet (mål 11): “Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” blir därmed avgörande . Den globala agendan är därmed lokal.

Inom programområdet Hållbara städer arbetar Global Utmaning idag med bland annat formerna för en social bopolitik samt med projekten Her City och Sweden Local2030 Hub.

Jämlikhet och demokrati

Att ingen skall lämnas utanför i genomförandet av Agenda 2030 är en prioritering för Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen. Trots det ökar klyftorna i Sverige och utanförskapet växer med allvarliga följder såsom bristande tillit och segregation. Detta påverkar tillgången till utbildning, läkarvård och sysselsättning.

I programområdet Jämlikhet och demokrati utreder vi på Global Utmaning förutsättningarna för en demokratisk hållbar utveckling. Vi jobbar bland annat med dialog, kapacitetsbyggande och policyförslag i Sverige och globalt.

Klimat och resurser

Programområdet Klimat och resurser är en arena för näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället att lyfta fram strategiska frågor för en genomgripande omställning till ett hållbart samhälle.

Den snabba och stora transformation vi står inför kommer att ställa nya och omfattande krav på det politiska systemet att skapa förutsättningar för individer såväl som företag och organisationer att anpassa sig och bidra till ett postfossilt samhälle. Inte minst gäller det att skapa acceptans bland politiker och medborgare.

Inom programområdet Klimat och Resurser drivs satsningen ”Sverige ställer om”, som innefattar Klimatagendan, forskningsprogrammet FAIRTRANS samt projekten Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder i industrin och Normkritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen.

Den nya ekonomin

Världens ekonomier står inför stora utmaningar. Klyftorna i fråga om inkomster och ägande ökar såväl i Sverige som globalt med debatt om formerna för nya ekonomiska modeller som följd. Även hur vi mäter vårt välstånd börjar ifrågasättas – särskilt när samhällets tillväxt ökar på bekostnad av våra naturresurser.

När de rådande konventionella ekonomiska modellerna skapades var vi en liten population på en stor planet. Nu är vi en stor population på en liten planet. Därför behöver de ekonomiska modellerna omformas så att vi kan leva kvar på planeten. Programområdet tar avstamp i ekonomiska modeller där människors behov tillgodoses utan att överskrida jordens ekologiska gränser.

Vi tar fram förslag för en mer inkluderande ekonomi, som ett avgörande steg mot ett hållbart samhälle. Global Utmanings verksamhet inom Den nya ekonomin utforskar vi formerna för hållbart ägande, sociala finansieringsverktyg och driver projektet Women Leaders