Add more content here...

Sofianätverket – Att stärka kvinnor är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart

Sofianätverket – Att stärka kvinnor är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart

Näringslivet, politiken och civilsamhället ska reflektera hur samhället verkligen ser ut. Det behövs därmed större mångfald i representationen för att bygga ett samhälle där unga kan förverkliga sig, där kvinnor och män deltar på lika villkor. Så stärker och skapar vi utrymme för kommande generationer. Det är nödvändigt att få med fler kvinnor för att bryta strukturer och åtgärda systemfelen.

Tankesmedjan Global Utmaning har sedan 2015 samarbetat med Bill and Melinda Gates Foundation inom områden som berör global hälsa inom biståndet. I och med Melinda Gates besök i november 2018 anordnade Global Utmaning ett rundabordssamtal, där 15 inflytelserika kvinnor samlades för att diskutera kvinnligt entreprenörskap, innovationer och jämställdhetspolitik. Det blev startskottet för Sofianätverket.

Nätverket bildades av ledande kvinnliga förebilder från näringslivet, politiken och civilsamhället med syfte att inspirera, leda samt stärka unga flickor och kvinnors självförtroende och självkänsla. Målet är att lägga fram policyförslag som bidrar till ökad jämställdhet och stärka nästa generations kvinnliga ledare och entreprenörer. Som ett resultat av ett inspirerande första samtal publicerades antologin Women Leaders – Empowering Future Generations. Alla kvinnor från nätverket uppmanades att skriva ett kapitel där de delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Antologin belyser kvinnors ledarskap som en nödvändighet för hållbar framtid i allt från stadsplanering, entreprenörskap och politik.

Fortsättningsvis handlar samarbetet om att utöka och ytterligare tillvarata den expertis och erfarenhet som nätverket besitter. I oktober 2019 samlades Sofianätverkets för ett andra rundabordssamtal kring  den svenska handelsportföljen i EU-kommissionen och dess roll i att integrera kvinnors rättigheter i internationella handelsavtal. Under samtalet uppmärksammades behovet av strukturella förändringar, och det diskuterades hur nätverket ska vidareutvecklas och visa vägen. Att skapa rätt förutsättningar för att stärka kvinnors entreprenörskap och kapacitet att investera var en av slutsaterna som deltagarna kom fram till.

En hållbar framtid uppnås genom att skapa ett inkluderande och jämställt samhälle, men i den takt utvecklingen går nu så kommer det inte ha uppnåtts förrän om 170 år. Globalt upptar enbart 15 procent av kvinnor ledarpositioner. Trots att internationell handel inom EU har skapat 36 miljoner jobb, så är endast två femtedelar av dessa tillsatta av kvinnor, och då mestadels på lägre nivåer. Att framtidssäkra kvinnors ägande är av stor betydelse för att kvinnor ska ha samma rättigheter som män i näringslivet, och få fler unga flickor att ta plats i den fjärde industrirevolutionen. Viktigt är att förstå värdet av att få med fler flickor inom tekniksektorn.

Det är avgörande att unga får en chans att förverkliga sig själva. Utbildning är en viktig framgångsfaktor, och fokus bör vara på att fånga upp flickor tidigt för att stärka deras självbild och självkänsla. Det kan dras paralleller till riskfyllda investeringar; är någon präglad av att hela tiden ifrågasätta sig själv så påverkar självkänslan även investeringarna. Vidare så diskuterades ägandet som ett medel för att få mer makt och inflytande. Det är tydligt att ekonomin stärks på samhällsnivå när fler kvinnor medverkar, men trots det så är det betydligt svårare för kvinnor att få kapital till investeringar.

Sofianätverket bör använda dess kunskaper och erfarenheter för att framtidssäkra unga kvinnor, där konkreta åtgärder och lösningar kan gestaltas i en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar entreprenörskaps-guide. Den ska fungera som ett sätt att visa vägen för hur unga kvinnor kan få tillgång till fler arenor, och hjälpa dem ta den platsen som de vill ha. Men det är också viktigt att öka folkbildningen inom jämställdhetspolitik, varpå det är intressant att bjuda in olika ledare inom näringslivet, politiken och civilsamhället för att delta i dialoger om framtida åtgärder.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger