Add more content here...

Sverige och Östliga partnerskapet bygger kapacitet för hållbar utveckling

 

Sverige och Östliga partnerskapet bygger kapacitet för hållbar utveckling

Ett framgångsrikt arbete med Agenda 2030 kräver ett lokalt engagemang från städer och regioner som kan omsätter globala mål till lokal handling. Detta har Tankesmedjan Global Utmaning tagit fasta på i Ledarskapsprogrammet för hållbar utveckling – ”Localizing SDGs in the Eastern Partnership Countries” – där lokala aktörer från Georgien, Belarus, Ukraina och Sverige får möjligheten att mötas och tillsammans utveckla strategier och kapacitet för att genomföra Agenda 2030 lokalt.

Programmet är finansierat av Svenska institutet. 

Lokalt ledarskap för Agenda 2030

Sweden Local2030 Hub har etablerats på inbjudan av FN:s generalsekreterares kansli med målet att främja hållbar och inkluderande stadsutveckling. Hubben är en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk som är nyckelaktörer för lokalt genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål.

”Jag fick möjligheten att lära av jämlikar, och sådant utbyte av erfarenheter är ett av de viktigaste elementen i alla typer av program.”

Programdeltagare

”Ledarskapsprogrammet mötte mina förväntningar fullt ut. Jag har fått nya erfarenheter, nya idéer, ny “frisk” luft för fortsatta aktiviteter.”

Programdeltagare

Agenda 2030 uppnås genom samverkan

Många av de utmaningar som kommuner, regioner och andra lokala aktörer står inför delas inom och mellan länder. Samverkan är därför avgörande för att tillsammans kunna hitta vägar framåt och lösa komplexa utmaningar. Nationell och internationell samverkan är en av framgångsfaktorerna i ledarskapsprogrammet där deltagare från Belarus, Georgien, Ukraina och Sverige kan mötas som jämlikar och tillsammans utveckla strategier för ett mer effektivt genomförande av Agenda 2030.

 

Vad behövs framåt?

Programmet genomförs i tre delar bestående av presentationer och workshops, där deltagarna har fått ta del av diverse metoder och verktyg för att stärka sina färdigheter och vidareutveckla strategier för hållbar utveckling. Som en följd av Covid-19-pandemin har programmets deltagare genomfört programmet digitalt.

Utifrån deltagarnas erfarenheter av att arbeta lokalt med Agenda 2030 utvecklas policyrekommendationer för hur ländernas respektive regeringar och internationella bidragsgivare bättre kan stödja det lokala genomförandet av Agenda 2030 i regionen.

”Ledarskapsprogrammet mötte mina förväntningar fullt ut: att få möjligheten att ta del av nya metoder för hållbarhetsarbete, hitta ny information, och att få träffa nya kollegor.”

Programdeltagare

”Mina förväntningar infriades fullt ut, i och med att jag fick möjligheten att bekanta mig med erfarenheter från diverse länder och lokalsamhällen, kring utmaningar och framgångar i arbetet med att främja de globala målen.”

Programdeltagare