Add more content here...

The Sustainability Lab

Voluntary Local Review som en katalysator för hållbar utveckling

 

The Sustainability Lab

Deadlinen för Agenda 2030 närmar sig, och vi befinner oss i ett decennium som kräver att vi accelererar vårt arbete för att nå de ambitiösa Globala målen i agendan. Därför uppmanar FN aktörer på global, lokal och individuell nivå att påskynda sitt hållbarhetsarbete. Voluntary Local Review (VLR) har identifierats som ett värdefullt verktyg för lokala myndigheter att analysera sina prioriteringar och identifiera de områden som kräver mest insatser.

Detta har Global Utmaning tagit fasta på i projektet “The Sustainability Lab – Voluntary Local Review as a catalyst for Sustainable Development”.

Vad är ”Voluntary Local Reviews”?

Projektet riktar sig till lokala och regionala aktörer i Östersjöregionen och i det Östliga partnerskapet. Projektidén har vuxit fram från våra två Svenska institutet-finansierade ledarskapsprogram (Baltic 2030 Leadership Programme och EaP Sustainability Leadership Programme) där bristen på kunskap om VLR har dokumenterats men där också potentialen för ett kunskapsutbytande och kapacitetsbyggande samarbete har testats och bevisats.

Begreppet ‘Voluntary Local Review’ kan beskrivas som en frivillig granskning av arbetet med de Globala målen i en specifik lokal kontext. VLR är ett sätt för lokala och regionala myndigheter att övervaka, spåra och rapportera deras framsteg i sitt Agenda 2030-arbete.

Ett växande intresse 

Trots att riktade åtgärder på nationell nivå ökar så möter städer och regioner inom Östersjöregionen fortsatt utmaningar när det kommer till hur de kan bidra till de Globala målen samt hur dessa kan mätas och bedömas. Trots ett växande intresse, har endast ett fåtal städer och regioner inom regionen genomfört VLR-processer. Global Utmaning vill undersöka intresset och möjligheterna för ett “Sustainability Lab” som ska fungera som en delad plattform för kunskapsöverföring mellan aktörer i Östersjöregionen och det östliga partnerskapet. Syftet är att främja interregionalt lärande så att lokala och subnationella aktörer – kommuner, regioner och städer – använder VLR för att förbättra sin strategiska planering och sitt hållbarhets- och klimatarbete. 

 

Vad händer härnäst?

Under våren 2022 har Global Utmaning, tillsammans med fyra projektpartner – The Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission, The Association of Estonian Cities och The State Fund for Support of Youth Housing Construction Ukraine – undersökt intresset och kunskapen kring VLR bland lokala och regionala aktörer i Östersjöregionen och det Östliga partnerskapet. 

Detta projekt har fått startfinansiering av Svenska institutet med syftet att ta fram ett projektförslag för ett “Sustainability Lab”. Resultatet kommer presenteras i ett slutevent i form av ett seminarium under hösten. Håll utkik i vår kalender för uppdateringar om datum!

Voluntary Local Review – a bridge between
Global Goals and Local Reality

De erfarenheter kring Voluntary Local Reviews som har samlats in genom intervjuer och enkäter under våren har sammanställts i rapporten Voluntary Local Review – a bridge between Global Goals and Local Reality. I rapporten presenteras erfarenheter från VLR-processer från lokala och regionala aktörer i Östersjöregionen och det Östliga partnerskapet: utmaningar och möjligheter med VLRs identifieras, samt vad för typ av stöd lokala aktörer behöver i sitt fortsatta arbete med Agenda 2030 i sin specifika lokala kontext.

Goda exempel från regionerna

I Östersjöregionen och det Östliga partnerskapet finns det flera städer som har intagit en ledande roll när det kommer till att implementera hållbarhetsmålen på en lokal nivå, och som har använt Voluntary Local Reviews för att identifiera hur de ska fortsätta sitt arbete med de globala målen. Från dem går det att hämta inspiration och viktiga lärdomar, som kan hjälpa andra städer som är intresserade av att genomföra en VLR. I rapporten presenteras städerna som goda exempel – och du kan läsa om några av dem även här.

Vill du lära dig mer om hur lokala och regionala aktörer globalt arbetar med Agenda 2030 genom olika projekt? På vår ”Localising SDGs”-karta har vi samlat exempel.