Add more content here...

Her City Toolbox

Skapa hållbara städer tillsammans med tjejer

En digital verktygslåda

När tjejer och unga kvinnor är med i planeringen och designen av våra städer, fungerar den för alla. Genom att låta medborgare vars röster sällan hörs vara experter blir våra samhällen mer jämställda, inkluderande och hållbara. Her City Toolbox är en digital verktygslåda, framtagen för att tillhandahålla metoder för inkluderande stadsplanering till kommuner och andra urbana aktörer. Verktygslådan hjälper urbana aktörer att bygga kapacitet för att att planera fungerande och hållbara städer för alla.

Her City är ett gemensamt initiativ mellan Global Utmaning och UN-Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor) med finansiering från Vinnova och bidrag från Block by Block Foundation, White Arkitekter, Hyresgästföreningen och MethodKit.

Inkluderande feministisk stadsplanering

Den digitala plattformen Her City Toolbox används av kommuner, fastighetsägare, civilsamhällesorganisationer och andra urbana aktörer för att inkludera tjejer och unga kvinnor i stadsplaneringsprocessen.

Her City Toolbox följer stadsutvecklingsprocessens tre faser, utvärdering, design och implementering, i nio flexibla block. Varje block innehåller en rad digitala verktyg och riktlinjer för hur man kan planera städer ur tjejers perspektiv. Den digitala plattformen är open source och tillgänglig för alla intressenter att själva genomföra processen i sina städer. Metoderna i Her City garanterar en tvärsektoriell samverkan på platsen och utgår från medborgarnas faktiska behov. Sedan lanseringen av Her City har processen påbörjats i ett stort antal städer. Ett tiotal av dessa drivs i Global Utmanings regi tillsammans med UN-Habitat.

 
https://youtu.be/5aoXQb3RfFM
Se presentationen om Her Citys nio byggblock
https://youtu.be/i15LSsz-fyE
Impact Hub Stockholm presentation – Urban Challenges’ Flemingsberg (november 2021).

Bidrar till Agenda 2030

Her City Toolbox samlar en kostnadseffektiv process som är framtagen i nära samarbete med en rad intressenter från offentlig och privat sektor, forskning, civilsamhälle och medborgare, för att skapa fungerande städer och samhällen.

Her City bygger kapacitet i större skala genom att förse kommuntjänstemän, urbana aktörer och lokala beslutsfattare med en solid verktygslåda för att integrera ungdoms-, genus- och socioekonomiska perspektiv genom att strategiskt involvera flickor och unga kvinnor i stadsplanering och design. Ambitionen är att Her City ska bidra till en rad av de globala målen för hållbar utveckling:

  • SDG 3: god hälsa och välbefinnande
  • SDG 5: jämställdhet
  • SDG 10: minskad ojämlikhet
  • SDG 11: hållbara städer och samhällen
  • SDG 16: fredliga och inkluderande samhällen

Tidigare erfarenhet från dessa processer har visat att arbete även har en positiv effekt på Agendans övriga mål på lokal nivå.

En guide till hållbara och inkluderande stadsplanering och design tillsammans med tjejer och unga kvinnor (på engelska)

 

https://www.youtube.com/watch?v=aarX3R-ttas
#UrbanGirlsMovement – från pilotprojekt till global verktygslåda

 

 

Det startade med UrbanGirlsMovement

Her City Toolbox är ett resultat av UrbanGirlsMovement som först lanserades 2017, då finansierat av Sida. Global Utmaning gjorde då en global kartläggning av goda exempel för deltagandeprocesser vid stadsutveckling. Metoder och verktyg från kartläggnignen testades sedan i pilotprojekt UrbanGirlsMovement Botkyrka med finansiering från Vinnova. Metoden är nu förfinad och digitaliserad i Her City Toolbox.

 

I samarbete mellan: