Add more content here...

Klimatagendan

Sverige ställer om

En effektiv och rättvis omställning

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Detta kommer att innebära en stor samhällstransformation men, med dagens politik, kommer Sverige inte kunna klara klimatomställningen i tid.

Genom analys, policyutveckling och folkbildning bidrar Klimatagendan – Sverige ställer om till en effektiv och rättvis grön omställning.

Klimatagendan startades hösten 2020 av Global Utmaning, Material Economics och ClimateView. Syftet är att bygga bort flaskhalsarna som står i vägen av Sveriges klimatmål.

Global Utmanings Catarina Rolfsdotter Jansson och Anders Wijkman reder ut de stora frågorna och diskuterar bl.a. rapporten ”En ny klimatagendan för Sverige”.

Vi har en kurs som är till för dig som vill förstå, 
engagera dig och andra, och påverka.

Ett allvarligt läge

Klimatkrisen är den största globala utmaningen och vår tids viktigaste fråga.

Senast 2050 måste alla globala utsläpp vara nere på nettonoll. För att utsläppskurvorna ska vända brant nedåt krävs det en stor transformation av våra samhällen.

Klimatagendans vision är ett hållbart, fossilfritt och cirkulärt Sverige som värnar om jobben, konkurrenskraften och våra naturtillgångar. Projektets mål är att accelerera en kraftfull – och rättvis – grön omställning som gör att vi når Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Analys, policy och medborgardelaktighet

Initiativet bidrar till en effektiv och rättvis klimatomställning genom tre huvudområden:

  • Analys, där t.ex. en faktabaserad omställningsplan för nettonollutsläpp togs fram.
  • Policyutveckling – i samverkan med intressenter bidrar våra specialister med rekommendationer om vilka åtgärder som behövs för att nå klimatmålen.
  • Folkbildning – tillsammans med fack- och studieförbund utvecklar vi ett utbildningspaket som vill nå så många som möjligt inför valet i september 2022. Medborgarnas aktiva stöd kommer att skapa förutsättningar för politikerna att ta de beslut vi så brådskande behöver.
 

 

Så ser Sveriges omställning ut

Tillsammans med Material Economics presenterade Global Utmaning en helhetsbild med beräkningar för hur Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Det går fortfarande att halvera våra utsläpp fram till 2030 men små stegvisa åtgärder kommer emellertid inte att räcka – nu krävs politisk handlingskraft och tekniksprång för att nå dit.

Rapporten ”Klimatagenda för Sverige” – som har finansiering från Vinnova – lanserades i mars 2021.

”Riv hindren!” – 43 förslag till åtgärder

Det är mycket som står i vägen för omställningen. Klimatagendans policyrapporten ”Riv hindren! Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp” inventerar fyra huvudområden – och presenterar 43 åtgärdsförslag – där befintligt regelverk står i vägen för omställningen:

  • brist på åtgärder för säkrad konkurrenskraft och stöd till innovation
  • långa tillståndsprocesser
  • risk för otillräcklig elproduktion
  • brist på infrastrukturplanering för klimatmålen och förutsättningar för vätgas

Klimatkurser för att stärka kunskap inför valet 2022

I samarbete med folkbildnings- och fackföreningsrörelserna jobbar Global Utmaning med att ta fram ett utbildningspaket som lanseras våren 2022 för att skapa förståelse för, och delaktighet i klimatomställningen. Utbildningarna är menade att öka acceptans och väljartryck för de politiska besluten som behövs tas för att lyckas nå klimatmålen.

 

 

Partners och stödföretag