Add more content here...

Nordic Civ

Norden som den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

Nordic Civ

Nordic Civ utgör en fristående plattform för samverkan mellan Nordic Civs medlemmar, Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet. Bland de nordiska länderna har civilsamhället spelat en historisk viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. Nätverket består av representanter från civilsamhällesorganisationer i de nordiska länderna och självstyrande områdena med flera tusen aktiva medlemmar.
Nordic Civ koordineras av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning.

Medlemmar

Medlemsorganisationerna använder sin samlade expertis för att bidra till det nordiska arbetet och deltar aktivt i Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030. Nordic Civ verkar för att utveckla arbetet i linje med mänskliga rättigheter och identifiera områden som idag inte uppmärksammas för att skapa ett öppet, transparent och relevant hållbarhetsarbete.

Nätverket utgör också en mötesplats för kunskapsutbyte mellan medlemmar oberoende av sakfrågor, i egenskap av civilsamhälle. I nätverket ska medlemsorganisationerna få möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och goda exempel och utveckla gemensamma projekt och engagemang. Läs mer om våra medlemmar.

Nordic Civ bidrar till Nordiska Ministerrådets handlingsplan 2025-2030 

Nordic Civ är inbjudna att bidra i utformningen av Nordiska Ministerrådets kommande handlingsplan för Vår Vision 2025-2030. Nordic Civ arbetar långsiktigt för att säkerställa att civilsamhället har stark röst i det nordiska samarbetet. Läs mer om det pågående arbetet här

Civilsamhälle i norden

Ett starkt civilsamhälle har mycket att bidra till i den nordiska gemenskapen. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. Idag finns en upplevelse av att det finns låsta dörrar mellan invånare och beslutsfattare. Civilsamhället kan tydligt förankra arbetet i de nordiska samhällena och öppna dörrar för såväl invånare som beslutsfattare. Styrkan i det nordiska samarbetet är den höga nivån av tillit och det starka demokratiska deltagandet hos befolkningen. Vi vill gemensamt utforma de visioner och strategier som tas fram för regionen, så att dessa även reflekterar invånarnas intressen och behov. 

En integrerad och hållbar region genom samverkan över sektorer

Nordic Civ kommer att lyfta civilsamhällets röst och agera som en mötesplats för sektorsövergripande kunskapsutbyte. Under de kommande åren arrangeras möten i olika konstellationer både i digital och fysisk form. Nätverket har kapacitet att ta sig an gemensamma utmaningar och tillsammans utbyta kunskaper och goda exempel.

Därtill kommer nätverket representeras och medverka i Nordiska Ministerrådets processer och bidra med inspel och granskning.

 

Uttalanden för halvtidsutvärderingen av Vår Vision 2030

Nordic Civ har under 2022 arbetat med Nordiska Ministerrådets halvtidsutvärdering av handlingsplanen för Vår vision 2030, perioden 2021-2024. Nätverket har dels gett kommentarer och inspel på arbetet som har gjorts men även, samlat sig bakom fyra uttalanden som behandlar även civilsamhällets roll och inkludering i Nordiska ministerrådets arbete utifrån Visionens tre prioriteringar, ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Läs alla fyra uttalanden här

Norden som hållbar och integrerad region

”Vår Vision 2030” är Nordiska Ministerrådets strategi med ambitionen att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen till år 2030. I det redan pågående globala arbetet för en hållbar omställning har Norden allt att vinna på, och rätt förutsättningar för, att ta täten och inspirera andra.

Civilsamhällsnätverket har etablerats av de nordiska samarbetsministrarna genom Nordiska Ministerrådet för att stödja visionen och stärka samarbetet med civilsamhället i Norden.

Tidigare arbete

Medlemmar

 

Kontakt:
Tove Levonen, Programchef  Hållbara Städer