Add more content here...

Nordic Civ

Norden som den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

Nu lyfter vi civilsamhällets röst i Norden

Bland de nordiska länderna har civilsamhället spelat en historisk viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. I strategin för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region har de Nordiska samarbetsministrarna etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk med 40 representanter från de nordiska länderna.

Nordic Civ koordineras av Global Utmaning.

Uttalanden för halvtidsutvärderingen av Vår Vision 2030

Nordic Civ har under 2022 arbetat med Nordiska Ministerrådets halvtidsutvärdering av handlingsplanen för Vår vision 2030, perioden 2021-2024. Nätverket har dels gett kommentarer och inspel på arbetet som har gjorts men även, samlat sig bakom fyra uttalanden som behandlar även civilsamhällets roll och inkludering i Nordiska ministerrådets arbete utifrån Visionens tre prioriteringar, ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Läs alla fyra uttalanden här

Norden som hållbar och integrerad region

”Vår Vision 2030” är Nordiska Ministerrådets strategi med ambitionen att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen till år 2030. I det redan pågående globala arbetet för en hållbar omställning har Norden allt att vinna på, och rätt förutsättningar för, att ta täten och inspirera andra.

Civilsamhällsnätverket har etablerats av de nordiska samarbetsministrarna genom Nordiska Ministerrådet för att stödja visionen och stärka samarbetet med civilsamhället i Norden.

Nordiska ministerrådet vill stärka civilsamhällets röst och deltagande i det nordiska samarbetet – därför har vi etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk. Det är viktigt att civilsamhället hörs och aktivt involveras, och att politiker låter nätverket påverka de beslut som fattas i det nordiska samarbetet.

Paula Lehtomäki, f.d Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet

Civilsamhällsnätverket är en unik möjlighet att återknyta kontakter inom och mellan de nordiska länderna och låta civilsamhället få en tydligare roll i omställningen av Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Som koordinator är vår ambition att civilsamhällsnätverket ska bli en fristående sammanslutning av nordiska organisationer som tillsammans granskar, inspirerar och utmanar Nordiska Ministerrådets arbete.

Tove Levonen, Programchef Hållbara Städer, Global Utmaning

 

 

Global Utmaning leder arbetet

Nordiska Ministerrådet har gett Global Utmaning uppdraget att koordinera civilsamhällsnätverket Nordic Civ under en period på fyra år.

Vår ambition med arbetet är att skapa meningsfulla utbyten mellan medlemsorganisationerna och stärka det nordiska civilsamhällets inflytande i beslutsfattande som rör regionens utveckling.

En integrerad och hållbar region genom samverkan över sektorer

Nordic Civ kommer att lyfta civilsamhällets röst och agera som en mötesplats för sektorsövergripande kunskapsutbyte. Under de kommande åren arrangeras möten i olika konstellationer både i digital och fysisk form. Nätverket har kapacitet att ta sig an gemensamma utmaningar och tillsammans utbyta kunskaper och goda exempel.

Därtill kommer nätverket representeras och medverka i Nordiska Ministerrådets processer och bidra med inspel och granskning.

 

 

Nätverkets medlemmar

Nätverket består av 40 medlemmar som alla representerar olika organisationer från det nordiska civilsamhället och med tydlig bäring till visionen om ett hållbart och integrerat Norden. Nätverket är tvärsektoriellt sammansatt utifrån olika parametrar, såsom tematiskt fokus och geografisk representation.

Medlemmar

 

Kontakt:
Tove Levonen, Programchef  Hållbara Städer