Add more content here...

Nordic Civ

Norden som den mest hållbara och integrerade regionen år 2030

Nordic Civ

Nordic Civ utgör en fristående plattform för samverkan mellan Nordic Civs medlemmar, Nordiska Ministerrådet, Nordiska rådet och andra nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet. Genom dialog med det nordiska samarbetets officiella aktörer ska Nordic Civ bidra till att fördjupa kontakten och samarbetet med civilsamhället i Norden. Syftet med nätverket är att stärka de demokratiska processerna i regionen, säkerställa att civilsamhället inkluderas i regionens utvecklingsarbete och bidra till ökat förtroende och förståelse bland allmänheten för det framtida nordiska samarbetet.


Nordic Civ koordineras av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning.

Medlemmar

Nätverket består av representanter från 40 civilsamhällesorganisationer i de nordiska länderna och självstyrande områdena med flera tusen aktiva medlemmar. Medlemsorganisationerna använder sin samlade expertis för att bidra till det nordiska arbetet och deltar aktivt i Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030.

Nätverket utgör också en mötesplats för kunskapsutbyte mellan medlemmar oberoende av sakfrågor, i egenskap av civilsamhälle. I nätverket ska medlemsorganisationerna få möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och goda exempel och utveckla gemensamma projekt och engagemang. Läs mer om våra medlemmar.

Nordic Civ bidrar till Nordiska Ministerrådets handlingsplan 2025-2030 

Nordic Civ är inbjudna att bidra i utformningen av Nordiska Ministerrådets kommande handlingsplan för Vår Vision 2025-2030. Nätverkets inspel till handlingsplanen genomförs i tre faser under 2023-2024. Läs mer om det pågående arbetet här

Civilsamhälle i norden

Ett starkt civilsamhälle har mycket att bidra till i den nordiska gemenskapen. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. Idag finns en upplevelse av stängda dörrar mellan invånare och beslutsfattare. Civilsamhället kan tydligt förankra arbetet i de nordiska samhällena och öppna dörrar för såväl invånare som beslutsfattare. Styrkan i det nordiska samarbetet är den höga nivån av tillit och det starka demokratiska deltagandet hos befolkningen. Vi vill gemensamt utforma de visioner och strategier som tas fram för regionen, så att dessa även reflekterar invånarnas intressen och behov. 

TIDIGARE ARBETEN

Nordic Civ har under 2022 arbetat med Nordiska Ministerrådets halvtidsutvärdering av handlingsplanen för Vår vision 2030

Läs här

Nordic Civ fördömer Rysslands invasion av Ukraina och uppmanar till ett riktat stöd till våra ukrainska kollegor i civilsamhället, och det ukrainska folket.

Läs här

Över trettio representanter från civilsamhällesnätverket samlades i Nordens Hus i Köpenhamn för att höja kunskapsnivån om hur Nordiska Ministerrådet organiseras och börja lära känna varandra, representanter från Nordiska Ministerrådet och de nordiska samarbetsministrarna.

Läs här

Medlemmar

 

Kontakt:
Tove Levonen, Programchef  Hållbara Städer