Add more content here...

Women Leaders

Socialt entreprenörskap för att stärka kvinnors ekonomiska position

På många områden ser vi nu ett bakslag och en inskränkning av kvinnors och flickors rättigheter. I en ansats att förebygga denna utveckling har den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och Reach for Change, med stöd från Svenska Institutet, tagit initiativ till det kapacitetsbyggande projektet Women Leaders. Projektet ska öka kunskapen om kvinnors ekonomiska position och egenmakt genom att undersöka strukturella hinder för kvinnliga sociala entreprenörer och resursfördelning.

Investera i kvinnor för en jämställd framtid

Dagens prognos är att det kommer ta 202 år att stänga det ekonomiska gapet mellan män och kvinnor. Detta gäller deltagande men också ekonomisk möjlighet. Jämställdhet är inte bara en fråga om kvinnors rätt- och friheter utan har även en direkt makroekonomisk inverkan. Med ekonomiska och sociala insatser för jämställdhet uppskattar Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) att BNP kan öka upp till 10 procent i EUs medlemsländer.

Ett stort och grundläggande problem för kvinnliga entreprenörer är den bristande tillgången till kapital från investerare. I en ekonomi, beroende av innovation är det en stor förlust att inte se till hela kunskapsreserven av både kvinnor och män. Fungerande system för jämställd  kapitalallokering skapar en god miljö för nytänkande och innovation som behövs för att lösa de sociala och klimatmässiga utmaningarna världen står inför. 

1%

Andel riskkapital öronmärkt till verksamheter som grundades av kvinnor i Sverige

 

Paneldiskussion om socialt entreprenörskap under ”59th UN Commission on Social Development” – på engelska (february 2021).

 

Socialt företagande för jämställdhet

Sociala entreprenörer fungerar som en katalysator för social förändring. Till skillnad från traditionella företag eller offentlig verksamhet har sociala entreprenörer i sin natur möjlighet att agera snabbt och nytänkande för att möta marknadsmässiga behov med social påverkanskraft. Denna möjlighet till innovation ger även förmågan att uppmärksamma hämmande maktstrukturer och bristfälliga system, vilket skapar en unik roll byggandet av rättvisa och klimatsmarta ekonomier och samhällen.

Ett aktivt arbete för att säkerställa att nästa generation av kvinnor är ekonomiskt delaktiga och aktiva kan på lång sikt garantera jämställdheten i Sverige och globalt. Av den anledningen är det viktigt att se till vilka strukturella hinder som står i vägen för kvinnor idag och hitta långsiktiga lösningar för kvinnligt entreprenörskap och företagande. 

Tillkännagivande Women Leaders (Reach for Change, oktober 2020)

 

I samarbete med: